من هم دلم برای چمخاله ای که ندیدم تنگ شده
من دیدم اما دلم تنگ نشده ‎· آمیرزو