از لذت هاي زندگی تماشای دستفروش ها حین انجام کار است.