من جاي زيادي نمي خواهم، يك گوشه برای من کافیست
گوشه ای دنج ‎· آمیرزو