من هم خیلی وقت تنها بودم. خیلی سال هیچکس را نمی دیدم