در واقع فقدان خوشحالي از افزايش غم، نشانه مطمين تري است.