ادمي نبود كه در باره هیچکس بگوید اینطور است یا انطور است