سیم بانان کجا هستند که پس از مرمت سیم راه تکرار بر خطا ببندند؟