چرا می ترسم. تو می خواهی که من در خیابانی یک طرفه برگردم و در جهت ممنوع آن حرکت کنم. این ترس ندارد؟

2015-2016 Mokum.place