چرا می ترسم. تو می خواهی که من در خیابانی یک طرفه برگردم و در جهت ممنوع آن حرکت کنم. این ترس ندارد؟