از آنچه هر دو می دانیم حرفی نخواهیم زد هیچوقت. قبول؟