ولی ما هیچ قراری نگذاشتیم که اگر دیر کردیم به جستجویمان بیایند ...