بعدها می فهمی توی ِ روزگار ِ ما یک دنده و سرسخت ماندن خیلی مشکل است... خیلی... اما ممکن است...
چیز خوبیه یعنی ؟ ‎- خانوم میم
گاهی ‎- amineh