برایم همواره اینگونه توصیف می شد: بی خیال ترین آدم ِ دنیا!