به قول فیلسوفها احاطه‌ی جز بر کل میسور نشد که نشد؛