پیدا کردن این تاسف در میان بایگانی عظیم تاسف های ِ من، کار آسانی نیست.