دیگر نمی توانست، دیگر صدا نداشت. خم شد و با هیاتی خوفناک به خاک افتاد