برای دوازده هزارمین بار می فهمد که بهتر است احترامش دست خودش باشد