دست هم را به گرمی فشردند، کاری که پیش ازان هیچگاه نکرده بودند...