سيگار
بد است ‎· Hamed+
از ما گذشته است.چیزی قویتر بیاور ‎· farzaaneh
يكي ديگه بکشه دودش رو میخام فقط ‎· amineh
اووف از بوش سر درد میشم ‎· farzaaneh