سيگار
بد است ‎- Hamed+
از ما گذشته است.چیزی قویتر بیاور ‎- farzaaneh
يكي ديگه بکشه دودش رو میخام فقط ‎- amineh
اووف از بوش سر درد میشم ‎- farzaaneh