ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم...
شما کی بودی تو فرفر؟ ‎- Florette
نوبادی ‎- amineh