ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم...
شما کی بودی تو فرفر؟ ‎· Florette
نوبادی ‎· amineh