يكي كتاب بخونه گوش بدیم
خیلی میچسبه.البته صداش خوب باشه لطفا ‎- Hamed+
صداش خوبه ‎- amineh