يكي كتاب بخونه گوش بدیم
خیلی میچسبه.البته صداش خوب باشه لطفا ‎· Hamed+
صداش خوبه ‎· amineh