شيرين ترين چیز حقیقته، هر چیزی غیر از حقیقت فقط تلخه. تلخ