دارم حساب كتاب ميكنم كه شجاعتش رو دارم يا نه...حساب كتابي ك نمدونم چقدر طول بکشه