طناب /الفرد هيچکاک/ پلی برای صدمین بار
Rope ‎- amineh