رو اعصابترين چیز برای من بدهکاریه که نتونم سر وقت اداش کنم