سعی کردیم دو کلمه با هم بدون بغض حرف بزنیم، نتونستیم #من-و-برادرم