هرکی هر قدر هم با عاطفه و با احساس، به ما که میرسه میشه چنگیزخان مغول
این ‎· amineh