ياد اولين باري افتادم كه با كمترين امكانات غذا درست كرديم و با چه مصیبتی خوردیمش