تکرار در تکرار
در عین بی تکراری اَت؛هربار تو هربارتو ‎· نآمیرآツ