تحلیل هاتون از واقع رو که در سکوت می بینم ماتم میگیرم