مگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان ! هر سلام ... سرآغاز دردناک یک خداحافظ است !!