ویرانه ای است این جهان عمر کفاف نمی دهد که آباد کنیم و غیرت رخصت نمی دهد که رها کنیم اینگونه رها کردن نشانه دنائت است و جاهلانه مرمت کردن نشانه رذالت است پس آباد سازی یک گوشه گم جهان بدست ما آباد سازی کل عالم است بدست همگان