بهترین دوست انسان ، انسان است نه کتاب
آفرین! ‎· ابوهدی