نمی شود که با چیزی که به آن اعتقادی نداری کنار بیایی و باز هم کسی باشی . آبرومند باشی . شریف باشی . چیزی باشی .
عه! چرا؟ ‎· آیــــه!
@aye: نمیشود دیگه ‎· amineh
@jakoob: خب چرا نمی شه؟ آخه شریف بودن و آبرومند بودن چه ربطی داره به اینکه به چیزی که اعتقاد نداری کنار بیای؟ اتفاقا خیلی وقتها جمع میشه باهم / یعنی مثلا پدر مادر من از من چیزی رو میخوان که بهش اعتقادی ندارم ولی واسه خاطر اونها با موضوع کنار میام و به نظرم این کار کار شرافتمندانه ای ه ‎· آیــــه!
@aye: اون کنار اومدن شمام با اعتقاده// اینجا منظور کنار اومدن با امریه که نفرت داری و هیج جور با تو قابل جمع نیست. مثل اینکه ببینی حق مظلومی خورده میشه و تو با همه نفرتت باهاش کنار بیای. دیگه نمیشه گفت ادم شریفی هستی ‎· amineh
@jakoob خب آره اون رو موافقم ‎· آیــــه!