گریستن به خاطر شفای انسان نیست به خاطر وفای انسان است.
این، الان ‎· amineh
:) ‎· منفی سی