فاجعه در آن است که نتوانیم تصمیم بگیریم.. نه آنکه تصمیمی بگیریم که احتمال نادرست بودنش در هر حال وجود دارد.........