به طور مرض طوری نشستم فایلهایی رو گوش دادم که نباید.... میدونی که چی شد دیگه...