یهو و بی مقدمه از غارتون نیاید بیرون، اینهزار و یک دفعه!
چرا پس؟ ‎· آیــــه!
باعث ترس و غافلگیری ملت میشه حب ادم ‎· amineh