ترس شيرين
ترس مگه شیرینه؟تلخ بود که ‎· نآمیرآツ
هوم شیرین بود ‎· amineh
خدا بخیر کنهخدا بخیر کن ‎· farzaaneh
@farzaaneh: برای چه؟ ‎· amineh