ترس شيرين
ترس مگه شیرینه؟تلخ بود که ‎- نآمیرآツ
هوم شیرین بود ‎- amineh
خدا بخیر کنهخدا بخیر کن ‎- farzaaneh
@farzaaneh: برای چه؟ ‎- amineh