ناراحتم
چرا؟ ‎- Hamed+
يه استرسي نيمه شبانه حمله كرد بهم ‎- amineh