ناراحتم
چرا؟ ‎· Hamed+
يه استرسي نيمه شبانه حمله كرد بهم ‎· amineh