مي بيني؟ هنوز اينقدر خر هستم. چرا کینه و تنفر یاد نمی گیرم من؟
دور از جان.همین که میدونی بلد نیستی خیلی عالیه ‎- Hamed+
@hamedsjy: گاهی لازمه// خیلی لازمه ‎- amineh