حالم بد است مثل گدایی که سالهاست چشمش گرفته دختر یک پادشاه را...