Avatar for jakoob

اگر این در به دری را نپذیرم چه کنم؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10