پروردگارا با سرزنش سرزنش کنندگان چه کنم؟
با مشت بزنید تو چششون ‎· Hamed+