بعد از هزار و سيصد و پنجاه و هفت سال // نوبت به ما دوتا كه رسيد ، انقلاب شد ...