هي میخام بگم،هی به خودم میگم به من چه؟ ،چهکنم به نظرتون؟
ممنون بابتنظرهاي مفيدتون ‎· amineh