نمیدونستید که من یک روانشناس ِ موفقم
نه،موفق باشی ‎- farzaaneh
@farzaaneh: متشکرم ‎- amineh