نمیدونستید که من یک روانشناس ِ موفقم
نه،موفق باشی ‎· farzaaneh
@farzaaneh: متشکرم ‎· amineh