کودن‌ترین آدمیان هم در فریب خود، مهارتی نبوغ آسا دارند #دولت_آبادی