واقعیت اینه از آشنایی فرار میکنم حتی اگر ظاهرش اینطور به نظر نیاد
نامفهوم ‎· farzaaneh