دوزخ شکنجه و عذاب نيست، دوزخ در قلب خالي است.
#جبران_ خلیل_ جبران ‎· amineh