چه طرز امار گرفتنه تو رو خدا
چه طرزه؟ ‎· farzaaneh
@farzaaneh: نبدانم ‎· amineh
مامور برق بخواد آمار گیری کنه اینطور میشه ‎· نآمیرآツ