چه طرز امار گرفتنه تو رو خدا
چه طرزه؟ ‎- farzaaneh
@farzaaneh: نبدانم ‎- amineh
مامور برق بخواد آمار گیری کنه اینطور میشه ‎- نآمیرآツ